โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา กิจกรรม ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท

ภาพกิจกรรม

Advertisements

การคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

คำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครู และผู้บริหารดีเด่น

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

เกณฑ์การประเมินครูผู้สอนดีเด่น

แบบรายงานประวัติและผลงาน

แบบประเมินครูผู้สอนดีเด่น

แบบรายงานผลการประเมินครูผู้สอนดีเด่น

 

ภาพกิจกรรมการอบรม PLC สู่สถานศึกษา 8/9/2560

ภาพกิจกรรม